Börserna med potential – vilka är de?

Roger Törnkvist | Okategoriserade | 29 mars 2016 |

För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Flera aktiemarknader har tagit igen stora delar av förlorad mark efter den stökiga inledningen av året. Samtidigt är osäkerheten fortfarande stor när det gäller den globala konjunkturutvecklingen.

Turbulensen på de finansiella marknaderna lär fortsätta ytterligare en tid. De största orosmolnen utgörs av svagheten i industrikonjunkturen (inte minst i USA), frågetecken kring kinesisk ekonomi och valutapolitik, samt olje- och råvaruprisfall som förstärker den finansiella oron via ökade kreditrisker. Vi har nyligen sänkt våra prognoser för den globala tillväxten för i år och 2017, även om siffrorna fortfarande signalerar successivt stigande tillväxt.

Vi ger oss ut på en global finansresa:

1. Amerikansk industri trampar fortfarande vatten bland annat då en stark dollar och lägre kinesisk efterfrågan dämpar humöret. Den senaste tiden har dock statistiken varit något mer positiv. Privatkonsumtionen, som är den största pusselbiten i landets ekonomi, utvecklas väl drivet bland annat av en god arbetsmarknad. De låga energi- och bensinpriserna bör gradvis ytterligare stärka privatkonsumtionen.

2. Eurozonens ekonomi fortsätter att stabiliseras. Regionen gynnas också av låga energipriser, samt den svaga euron som främjar regionens export. Även här tar privatkonsumtionen allt bättre fart. På risksidan hittar vi bland annat en oro för banksektorn i främst Sydeuropa, som dras med en stor andel dåliga lån, EU:s problem med att hantera flyktingkrisen samt ett eventuellt brittiskt utträde ur EU.

3. I Kina finns en del frågetecken kring landets tillväxt, bland annat gällande industrin och den höga andelen osålda bostäder. Men bra fart i tjänstesektorn och en stimulativ ekonomisk politik gör att vi ser oron för en kinesisk ekonomisk genomklappning som överdriven. I övriga Asien ser flera länder finansiellt stabila ut med tillväxtökningar, främst drivet av privatkonsumtion. Indien ligger i topp i den globala tillväxtligan, men för att komma vidare måste regeringen Modi fortsätta med sitt reformprogram.

4. Japan har under en längre tid kämpat för att få fart på den ekonomiska tillväxten, hittills utan bra resultat, men kampen går vidare. Privatkonsumtionen utvecklas trögt och exporten drabbas också av en lägre kinesisk efterfrågan. Vi räknar med ytterligare stimulansåtgärder från såväl landets regering som centralbank.

5. Flera länder i Latinamerika är stora råvaruexportörer och de pressas nu av de låga råvarupriserna, i många fall kombinerat med stora strukturella problem. Regionens största ekonomi, Brasilien, drabbas hårt av inbromsningen i Kina och har en social samt politisk situation som är allt annat än hälsosam. Bland annat har såväl ex-presidenten Lula som nuvarande presidenten Rousseff blivit indragna i korruptionsskandalen rörande energijätten Petrobras. För Mexiko, som är regionens näst största ekonomi, ser bilden lite ljusare ut. Förvisso pressas landet av en för stunden svag oljesektor, men det kompenseras till viss del av exporten till USA.

6. I öst är den geografiska bilden tudelad. I flera centraleuropeiska länder, som Polen och Tjeckien, är bilden relativt positiv främst driven av starkare privatkonsumtion. För Ryssland är det fortsatt motigt med stora politiska och strukturella problem. Det pressade oljepriset är också en broms för rysk ekonomi och sammantaget blir tillväxten negativ i år. Förväntningar om stabilare oljepris och lättnader i handelssanktioner bör dock ge lite bättre ekonomiska förutsättningar nästa år.

7. Om vi avslutningsvis tittar på Norden är utvecklingen fortsatt tudelad. Norges och Finlands tillväxt hackar, medan Sverige och Danmark andas mer optimism. I Sverige är en starkare konsumtion, bland annat som en följd av flyktingmottagandet, samt bostadsinvesteringar, två drivkrafter.

Sammantaget har vi justerat ner de globala tillväxtprognoserna något jämfört med för ett kvartal sedan. För i år räknar vi nu med en global BNP-tillväxt på 3,4 procent, vilket är något under ett historiskt normalsnitt. För nästa år räknar vi med 3,8 procent, som är i nivå med nämnda historiska snitt.

Det krävs en klok investeringstaktik
Trots att prognoserna för såväl ekonomisk tillväxt som bolagens vinsttillväxt skrivits ner, så talar fortsatt låga räntor samt en viss ekonomisk fartökning för lite mer riskfyllda tillgångar på sikt. Vi ser därför fortsatt potential för aktier, och då främst börserna i Europa, Asien och Sverige. Även för Östeuropa ex Ryssland finns möjligheter. På räntesidan är det främst inom High Yield vi ser potential till avkastning. Risken i dessa är dock betydligt högre än för traditionella ränteplaceringar.

Hur kan man agera med sina placeringar när vi som under det senaste året upplevt osäkerhet och kraftiga marknadssvängningar? En klok investeringstaktik är att dela upp det belopp som ska placeras till flera olika tillfällen. Om man har ett engångsbelopp som ska placeras så kan man välja några olika tillfällen kanske under en månad eller två. Att löpande månadsplacera är en annan mycket god idé. Då undviker man risken att hela kapitalet råkar investeras till ofördelaktig kurs.