Valuta för pengarna: 4 frågor som ringar in din valutarisk

Maria Månsson | Skapa lönsamhet | 6 maj 2017

Om du som företagare får betalt eller betalar i utländsk valuta finns det fyra frågor som du bör ställa dig själv.

Den som gör affärer över landsgränser brottas med att få rätt betalt. Så kallade valutasäkringar är ett bra sätt att ha koll på att en betalning efter valutaväxling verkligen motsvarar priset. Läs mer om det här i ett tidigare inlägg.

Just för att identifiera sina valutarisker brukar jag rekommendera företagare med internationella affärsrelationer att ställa sig följande frågor:

1. Har ditt företag export eller import? Vilken/vilka valutor?
Det kan vara så att ditt företag får betalt och betalar i svenska kronan. Det innebär att ditt bolag inte har någon valutaexponering. Men kanske är det så att du som exportör skulle kunna öka din försäljning till utlandet, om du börjar acceptera en annan valuta för betalningen? Likaså ökar chansen att du som importör kan få ett bättre pris om du kan tänka dig att betala i en annan valuta än svenska kronan.

2. När sätts priset?
Kom ihåg att valutarisken börjar så fort kontrakt ingås om att sälja eller köpa en vara/tjänst i en utländsk valuta. Valutarisken varierar dels beroende på osäkerheten i valutans rörelse men även på hur länge man som företag förbinder sig till att stå fast vid ett visst pris.

3. När får företaget betalt/betalar?
Ett företags förmåga att förutse framtida flöden och ta fram prognoser är inte bara en värdefull likviditetsplanering utan skapar även goda förutsättningar att säkra sin valutarisk. Är tidsskillnaden stor från det att du som företagare får betalt, eller ska betala, i utländsk valuta är risken även stor att valutakursen rör sig.

4. Har företaget en strategi eller policy för att hantera valutarisken?
En finanspolicy med tydliga riktlinjer för hur bolaget aktivt skall hantera sona risker, underlättar det dagliga arbetet. Beslutet om hur bolaget ska hantera sina risker tas lämpligen av ägare, styrelse eller vd. I en valutapolicy kan man förmedla företagets förhållningssätt till risk genom att besvara följande frågor: Vad skall säkras och när? Vilka instrument skall användas? Vem skall göra jobbet?