Jakt och fiske: Så ökar du värdet på din skog- och lantbruksfastighet

Joakim Larsson | Skapa lönsamhet | 21 januari 2015 |

Hur kan du som markägare utveckla din skog- och lantbruksfastighet med hjälp av jakt och fiske, samtidigt som du främjar miljön och den biologiska mångfalden? 

Skog- och lantbruksfastigheter kan erbjuda många olika möjligheter till ekonomisk avkastning men också andra värden för dig som markägare. Rekreation såsom jakt och fiske kan tillföra både ekonomiska värden i form av ett kassaflöde, men också det vi kallar ”härlighetsvärden”.

Det är markägarens mål och perspektiv med fastigheten som styr hur man vill utveckla och förädla sin skog- och lantbruksfastighet.

Jag har själv skog och lantbruksfastigheter i Skåne, Uppland, Hälsingland och Västerbotten och det är intressant att se hur perspektivet förändras för jakt och fiske beroende på var vi befinner oss i olika delar av landet.

I vissa områden har vi god tillgång på vilt och det blir uppenbart att det driver upp arrendepriserna för jakten. I andra områden är vilttillgången mindre, men andra värden såsom fiskerätter i älvar och sjöar samt goda möjligheter till löshundsjakt påverkar intresset för skog och lantbruksfastigheterna.

För markägare finns också möjligheten att ansöka om stöd för åtgärder som främjar miljön och den biologiska mångfalden, ett exempel är att anlägga våtmarker. Stöden söker man i regel via Länsstyrelsen i det län där fastigheten är belägen.

Skogssällskapet, som erbjuder speciell rådgivning kring förvaltning på skog och lantbruksfastigheter, har jobbat fram en speciell rådgivningstjänst kring fastighetsförvaltning med inriktning på jakt och fiske. De kan hjälpa markägaren att bedöma möjligheterna att anlägga våtmarker, viltåkrar och andra åtgärder som främjar viltet och fisken.

Skogssällskapets rådgivning tar också sikte på hur markägaren kan minska viltbetesskador i skog och mark.

Att utveckla skog- och lantbruksfastigheterna med mer än skog- och lantbruksdrift kan ge intressanta synergier som dessutom kan öka markägarens och dennes familjs intresse för fastigheten. Ett starkt intresse och engagemang gynnar i regel skötsel av fastigheten och det ökar förutsättningarna för en god ekonomisk avkastning, ”nytta med nöje” helt enkelt.

Prenumera på nyhetsbrevet Scale up!