Lån och leasing: Hur kan företaget finansiera investeringar?

Wilhelm Nisser | Hitta finansiering | 25 september 2017 |

LÅN OCH LEASING. Hur gör du när det behövs en stor investering för att utveckla ditt företag? Vilka olika möjligheter finns via så kallade externa skulder – och när är lån respektive leasing det bästa alternativet?

Jag tidigare skissat upp en översiktsbild av olika typer av finansiering och förklarat hur exempelvis venture capital fungerar och när affärsänglar kan vara en bra lösning för dig och ditt företag. Här tänkte jag flytta fokus från företagets eget kapital till externa skulder. Målet är att ge dig en tydligare bild av investeringsfinansiering, med fokus på alternativen lån och leasing.

På skuldsidan i balansräkningen hittar du såväl långa som korta skulder och indelningen dem emellan kan som tumregel sägas bero på hur lång tid det är kvar på skulden eller lånet. Exempel på korta skulder är leverantörsskulder, krediter och den delen av ett lån som förfaller till betalning inom ett år. Exempel på långa skulder är lån och leasing, även om det sistnämnda oftast inte tas upp i balansräkningen.

Att låna av en extern part blir möjligt för ett företag när det finns en bärande affärsidé som fungerar och som kan generera ett positivt kassaflöde under en överskådlig framtid – i alla fall på tre års sikt eller mer. Det är det första du behöver övertyga en finansiär om.

Läs mer: Leasa bil – så blir det lönsamt

Olika sätt att finansiera investeringar

Externa skulder kan också delas in baserat på syfte: investeringsfinansiering respektive rörelsefinansiering. Här håller jag mig till att berätta mer om investeringsfinansiering, för att återkomma till rörelsefinansiering senare.

Investeringsfinansiering kan du behöva ägna dig åt för att underhålla din nuvarande maskinpark, fastighet eller inventarier – med andra ord underhållsinvesteringar. Beroende på din verksamhet är det här mer eller mindre betungande.

Du kan också behöva investeringsfinansiering för att expandera din verksamhet på något sätt. Kanske organiskt genom att du utökar din produktion med ytterligare en linje eller så får du möjlighet att förvärva en annan verksamhet och växa den vägen.

Läs mer: Finalisterna: ”Så fick våra projekt finansiering”

Frågorna som finansiärerna vill ha svar på

När du behöver just finansiering för investeringar är det typiskt sett ett behov som du har över en längre tid. Att investera är dyrt och du kan behöva flera år på dig för att återbetala skulden.

Som jag nämnde tidigare är det viktigt att du gör en bedömning av kommande års kassaflöden. Hur kommer företaget se ut efter investeringen? På vilket sätt kommer företaget utvecklas finansiellt? Räknar ni med en förbättrad marknadsposition och ökad försäljning? Och hur kommer rörelsekapitalbindningen att utveckla sig vid en expansion?

Dessutom: Vilka säkerheter har du? Hur snabbt klarar ditt företag av att betala tillbaka lånet? Finansiärerna kommer att söka svaren på de här frågorna. Se till att ha koll på svaren. Ni kan ha olika syn på hur den framtida utvecklingen kommer att te sig, men grundfrågeställningarna är desamma.

Läs mer: Blunda inte för valutariskerna

Lån och leasing för att kunna investera

Bankerna använder sig i regel av två olika lösningstyper för att möta företagens behov av investeringsfinansiering: lån och leasing. Lånevillkoren går att utforma på en mängd olika sätt såväl vad gäller hur långa lönen ska vara (löptid), hur snabbt de ska betalas av (amortering) och om räntan ska vara fast eller rörlig (räntebindning).

Ett lån går även att ha i annan valuta, men det förutsätter en analys av vilka växelkursrisker som då eventuellt byggs in. Ska du investera i en byggnad ligger det nära till hands att säkerheter lämnas i samma byggnad i form av pantbrev. Borgen och företagsinteckningar är andra säkerhetstyper som kan komma i fråga vid lån.

Om du däremot överväger alternativet leasing, vilket passar bra för att finansiera lös egendom (till exempel maskiner och inventarier) så kommer inte din balansräkning att påverkas, eftersom leasegivaren juridiskt sett äger objektet (maskinen). Kostnaden för investeringen i det fallet kommer upp som leasinghyra i resultaträkningen och balansräkningen förblir opåverkad.