Nu ljusnar det för tillväxten i Europa

Roger Törnkvist | Okategoriserade | 13 april 2015

För fonder och andra finansiella instrument är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet.

Signalerna är splittrade men tecknen på förbättrade tillväxtutsikter i Euroland blir allt fler. Det finns dock flera orosmoln på himlen och Europa står fortfarande inför problem och risker som kan rubba bilden av en ljusnande framtid.

Det ser lovande ut i Euroland och det finns flera bakomliggande faktorer till detta. Den europeiska Centralbankens, ECB:s, rejäla stimulanspaket som sjösattes i början av året är en av dessa. ECB har också klargjort att de har för avsikt att fortsätta med ytterligare stödåtgärder, om så behövs.

Den svaga euron ökar dessutom konkurrenskraften för export från euroländerna. Europa är som region även en stor nettoimportör av olja och gynnas av höstens och vinterns nedgång i oljepriset. En splittrad bild till trots, utsikterna för tillväxt blir som sagt allt bättre.

Tyskland är den enskilt viktigaste marknaden i euroområdet. Landets ekonomi har efter ett trevande 2014, nu fått lite bättre fart vilket återspeglas i statistik från det tyska näringslivet. Ett successivt starkare Tyskland ger även avtryck i flera östeuropeiska ekonomier som Polen och Ungern, eftersom Tyskland för dem är en viktig exportmarknad.

Positiva signaler kommer också från Storbritannien där låg inflation och fallande arbetslöshet bör gynna landets privatkonsumtion, vilket redan kan utläsas i bolagsstatistiken.

De europeiska aktiemarknaderna ser intressanta ut ur flera aspekter. Möjligheten till förbättring och positiva överraskningar i regionens ekonomi är större i Europa än för många andra marknader. I takt med utsikter till stigande tillväxt finns även goda möjligheter att bolagsvinsterna tar fart.

Börserna i Europa har, trots en stark utveckling de senaste månaderna, sammantaget en lägre värdering än vad som gäller för exempelvis USA och Japan. Direktavkastningen ligger också på en högre nivå än för många andra marknader.

Men Europa står fortfarande inför flera problem och risker som kan rubba bilden. Skuldsättningen är fortsatt hög i många länder och den politiska situationen har försämrats på flera håll. Exempelvis har viljan att öka integrationen minskat. Handelssanktionerna mot och den tröga utvecklingen i Ryssland verkar också ha en dämpande effekt investeringsviljan. Sammantaget ser vi ändå fortsatt goda möjligheter för de europeiska börserna.