Hur kan startup-företag locka till sig talanger?

Wilhelm Nisser | Nöjda medarbetare | 28 december 2015 |

Personaloptioner har lyfts av startup-sektorn som ett viktigt incitament för att locka till sig och behålla talanger i tidiga skeden, som i Silicon Valley. Hur långt har utredningen i Sverige kommit?

Hur ska man finansiera expansion när det gäller den viktiga delen ”attrahera och behålla kompetent personal”? När vi pratar om företagsfinansiering, såväl källor till finansiering som ändamål, så är det oftast olika ändamål som investeringar i maskiner, inventarier, varulager etcetera som först kommer upp. Men hur är det med en annan viktig framgångsfaktor – personalen?

I kunskapsintensiva företag är personalens kompetens och förmåga att skapa nya innovativa lösningar en väsentlig del av företagets värde och det är en framgångsfaktor för företaget att attrahera och behålla personal. Företagets möjligheter att erbjuda konkurrenskraftiga villkor som lön, förmåner och andra incitament blir därmed en central fråga.

Svensk lagstiftning gör personaloptioner oattraktiva
En typ av incitament som diskuterats på sistone är personaloptioner. Framför allt företagen inom startup-sektorn har lyft fram dessa som en viktig komponent – framför allt i tidiga skeden när startup-företagets förmåga att generera intäkter inte nått sin fulla potential än.

För den som är anställd i ett startup-företag skulle personaloptioner som ett komplement till lön innebära att den anställde får ta del av framgången om företaget etablerar sig och blir framgångsrikt. Personaloptioner ger alltså möjligheter för den anställde att gå in som delägare och få ta del av framtida vinster.

Det innebär också att personalens och ägarnas intressen sammanfaller, det vill säga det finns incitament för båda grupperna att bidra till företagets framgångar. Man kan säga att de kommer kunna ta del av de kapitalvärden de själva är med och skapar och som annars inte hade uppstått utan deras kunnande och förmågor.

Det här har hur som helst hörsammats på regeringsnivå och redan 2014 tillsattes en utredning för att se över framför allt skattereglerna. Det faktum att personaloptioner i Sverige beskattas som inkomst av tjänst i stället för som inkomst av kapital har i praktiken gjort personaloptioner ointressanta hittills. Här kan du läsa mer om utredningen.