Så blir skatten 2019 för företagare

Thomas Erikson | Koll på skatten | 4 februari 2019 |

Så fick vi då till slut en ny regering – fyra månader efter valet. Därmed börjar det till viss del klarna vilka skatteregler som gäller i år. Så här blir skatten 2019 för företagare.

Det var först i mitten på januari som några av riksdagens partier lyckades komma överens genom det så kallade Januariavtalet. Överenskommelsen innebär att Socialdemokraterna och Miljöpartiet tillåts bilda regering med passivt stöd av Centerpartiet och Liberalerna förutsatt att man genomför viss borgerlig politik.

Avtalet innefattar 73 punkter på olika områden som partierna säger sig vara överens om att genomföra, eller i vart fall låta utreda, under mandatperioden 2018-2022. Regeringen stöds även passivt av Vänsterpartiet som säger sig ha löfte om att få igenom delar av sin politik på andra områden än de som ingår i Januariavtalet.

Företagsvänliga förslag

Januariavtalet innehåller ett flertal generella förslag som kan beskrivas som företagsvänliga. Det återstår dock att se vad som faktiskt kommer att genomföras eftersom överenskommelsen innehåller många ideologiska och partipolitiska motsättningar. En röd-grön regering ska delvis genomföra en borgerlig/liberal politik som kan kräva acceptans av Vänsterpartiet. Många delar av Januariavtalet är dessutom ganska vagt utformade intentioner som kräver en hel del kompromissvilja löpande under mandatperioden för att leda till lagstiftning.

Läs mer: Kan jag ta in kapital via en notering?

Sänkt bolagsskatt redan beslutat

För 2019 har redan beslutats att bolagsskatten ska sänkas från årsskiftet från 22 procent till 21,4 procent. För företag med brutet räkenskapsår införs skattesänkningen successivt vartefter de har räkenskapsår som påbörjas under året. Från år 2020 sänks bolagsskatten ytterligare till 20,6 procent.

Från 2019 införs också en begränsning av avdragsrätten på räntor för bolag. Avdrag får göras för maximalt 30 procent av ett så kallat EBITDA-resultat. Det berör dock främst stora företag eftersom en förenklingsregel innebär att alla företag kan göra avdrag för ett negativt räntenetto upp till fem miljoner kronor.

Vidare gäller från 2019 en skyldighet för alla arbetsgivare att varje månad lämna en arbetsgivardeklaration (AGI) på individnivå för alla anställda. Tidigare gällde att arbetsgivaren kunde redovisa anställdas inkomster och arbetsgivaravgifterna i klump för hela företaget månadsvis under året. Vem som hade vilken inkomst och vilka skatter som hade betalats och dragits av redovisades först året därpå när arbetsgivaren lämnade kontrolluppgift för sina anställda.

Genom månatlig arbetsgivardeklaration försvinner kravet på att lämna årlig kontrolluppgift för de allra flesta arbetsgivare eftersom motsvarande uppgifter nu ska lämnas månadsvis.

Läs mer: Så undviker du de juridiska fällorna när ditt företag växer

M+KD-budget gäller för 2019

Innan riksdagen hann komma överens om att släppa fram ännu en regering ledd av Stefan Löfven beslutade riksdagen att en av Moderaterna och Kristdemokraterna föreslagen budget skall gälla för budgetåret 2019.

I budgeten för 2019 finns en del förslag som gäller inkomstskatten. De förslagen ligger fast trots att det nu tillträtt en ny regering som lägger fram en egen kompletteringsbudget i april. Inkomstskatterna kan nämligen bara ändras kalenderårsvis. Övriga skatteförslag gällande andra skatter, till exempel om socialavgifter, kan komma att ändras av den nya regeringen.

Läs mer: Så bygger du en styrelse i tillväxtbolag

Fyra beslutade skatteförändringar

1. Jobbskatteavdrag. En generell skattesänkning genomförs genom att ett sjätte så kallat jobbskatteavdrag införs. Skatten sänks med cirka 210 kronor per månad och gäller de som tjänar cirka 30 000 kronor eller mer.  Vid höga inkomster (över cirka 52 500 kronor i månaden) gäller dock alltjämt att jobbskatteavdraget trappas av.

2. Höjd skiktgräns. Den nedre skiktgränsen för när statlig inkomstskatt på 20 procent ska betalas höjs till 490 700 kronor. Det är en höjning på 16 800 kronor mer än vad den årliga uppräkningen skulle ha inneburit. Skattesänkningen innebär att den som tjänar cirka 42 000 kronor i månaden betalar 280 kronor mindre i skatt per månad.

3. Ändrad värnskattegräns. Samtidigt höjs den övre skiktgränsen för när ytterligare 5 procent statlig inkomstskatt (kallat värnskatt) ska betalas till 689 300 kronor. Den höjningen motsvarar den årliga uppräkningen. Värnskatt betalas på en inkomst som överstiger cirka 58 600 kronor per månad.  I Januariavtalet sägs att värnskatten ska avskaffas helt från 2020.

4. Höjt grundavdrag för pensionärer. Det är även beslutat att pensionärer som vid årets ingång fyllt 65 år kommer få det särskilda förhöjda grundavdraget för pensionärer ytterligare höjt. Syftet är att ytterligare sänka skatten för pensionärer som en kompensation för att de inte kan åtnjuta jobbskatteavdrag, vilket bara gäller aktivt yrkesverksamma personer som har lön eller inkomst av aktiv näringsverksamhet.

Läs mer: Så får du återhämtning som entreprenör

Tre förslag som troligen genomförs 2019

1. Generationsskiften. Såväl Moderaterna, Kristdemokraterna och partierna som ingått januariavtalet vill att reglerna för generationsskiften i de så kallade 3:12-reglerna för fåmansföretag ska ändras så att beskattningen blir likvärdig vid skiften inom familjen och vid försäljning till externa köpare. På så sätt ska även överlåtande föräldrar kunna göra så kallade trädabolag där skatten på utdelning blir 25 procent efter 5 passiva år.

Det är dock oklart om detta genomförs redan 2019 eftersom det finns en risk att denna ändring inkluderas i den totala översyn av 3:12-reglerna som partierna i Januariavtalet vill ska utredas under 2019-2020 och träda i kraft först 2022. Det finns inga detaljer offentliggjorda om vad denna utredning ska innehålla men syftet sägs vara att förenkla.

2. Löneskatt. Budgeten för 2019 innehåller förslag om att avskaffa särskild löneskatt på 6,15 procent för personer över 65 år. Detta är dock en sådan skatteregel som tillträdande regering kan ändra genom sin tilläggsbudget i april.

3. Höjt RUT-avdrag. Taket för RUT-avdrag (skattereduktion) för hushållsnära tjänster föreslås höjas till 50 000 kronor för alla. Denna gräns gäller i dag enbart för personer över 65 år.

Ändringen kommer troligen att genomföras med retroaktiv verkan från årets ingång trots att förslaget inte godtagits i riksdagen ännu. Även tillträdande regering har nämligen aviserat att de avser att höja RUT-avdraget ytterligare till 75 000 kronor från år 2021. RUT-avdraget ska dock först utredas och kan komma att omfatta fler hushållsnära tjänster.

Läs mer: 7 skatteändringar att ha koll på inför 2020