Slopad avdragsrätt för räntor?

Thomas Erikson | Koll på skatten | 16 juli 2014

Sverige borde slopa avdragsrätten för räntor och sänka kapitalskatten. Det anser en rad ekonomer och intresseorganisationer.

En sänkning av Bolagsskatten föreslås samtidigt som bolag inte medges avdrag för räntor, om de inte har finansiella intäkter att kvitta emot. Det stod klart när Företagsskatteutredningen och den nya bolagsskatten presenterades nyligen, vilket jag också skrev om i mitt senaste inlägg. Frågan är om även privatpersoner riskerar att drabbas av försämrad avdragsrätt för räntor? Det finns en del som talar för det.

Enligt en enkät från TT  anser en rad ekonomer bland annat att avdragsrätten för räntor borde slopas och fastighetsskatten (se mitt tidigare inlägg) återinföras. Allt i kombination med en sänkt inkomstskatt.

Svenskt Näringsliv föreslår vidare i sin Reformagenda att kapitalskatten ska sänkas från 30 till 15 procent. Som en jämförelse kan nämnas att den genomsnittliga kapitalskatten i vår omvärld bara är ca 17 procent.

Oro för överbelåning
Det är ju känt att såväl politiker som Finansinspektionen, Riksbanken och till och med EU oroar sig över att vi svenskar är överbelånade. Frågan är vilken väg som ska väljas för att minska belåningen. Införande av amorteringskrav är en väg. Minskad avdragsrätt skulle dock också minska viljan att låna eftersom det skulle bli dyrare. En sänkt kapitalskatt skulle ha samma effekt.

Före 1991 års skattereform var marginalskatten 75 procent och privatpersoner kunde delvis kvitta sina räntor mot tjänsteinkomst. Det var således ytterst förmånligt att låna eftersom skattesystemet gynnade ränteavdrag.

Efter skattereform 1991 sänktes marginalskatten till 50 procent (innan värnskatten tillkom med ytterligare 5 procent). Räntor får sedan dess inte längre kvittas direkt mot tjänsteinkomster utan bara mot kapitalinkomster där skatten sänkts till 30 procent. Du betalar därför i dag bara 70 procent av dina räntekostnader.

Följd av sänkning
Staten står för 30 procent genom att du får en motsvarande skatteminskning! En sänkning av kapitalskatten till 15 procent med bibehållen avdragsrätt för räntor skulle innebära att du får stå för 85 procent, staten för 15 procent. En helt slopad avdragsrätt för räntor skulle innebära att du står för hela räntekostnaden själv.

Hur en slopad avdragsrätt för räntor för privatpersoner skulle påverka företagandet är svårare att överblicka och beror på hur man behandlar räntor för de olika företagsformerna. En sänkt kapitalskatt skulle dock förmodligen kunna innebära ett incitament för att driva företag i bolagsform och att ta utdelning från bolaget.

Mycket talar således för att historien upprepar sig. Belåningen ska minskas. Frågan är inte om, utan när och hur. Slopade ränteavdrag och sänkt kapitalskatt är en väg. Förmodligen behövs då en genomgripande skattereform genom en gränsöverskridande politisk överenskommelse lik den Folkpartiet och Socialdemokraterna gjorde inför skattereformen 1991. Arbetet skulle kunna påbörjas redan efter valet i höst, när nya allianser kan knytas, utan att det skulle behöva bli en valfråga.