5 tips – Så lär du dig att värdera ett bokslut

Wilhelm Nisser | Skapa lönsamhet | 21 februari 2016 |

Ska du börja samarbeta med en ny kund eller funderar du på att anlita en ny leverantör? Om du kan läsa och förstå ett bokslut minskar du också risken för felaktiga beslut.

Alla företag ska vid räkenskapsårets slut upprätta ett årsbokslut. Det kan vara antingen i form av ett årsbokslut eller en årsredovisning. Reglerna för dessa skiljer sig åt beroende på företagsform och verksamhetens storlek.

För mindre företag räcker det att upprätta ett förenklat årsbokslut, som ska innehålla en balansräkning som visar företagets ekonomiska ställning med tillgångar, skulder och eget kapital på räkenskapsårets sista dag.

I det förenklade årsbokslutet ska även en resultaträkning ingå, som visar det gångna räkenskapsårets intäkter, kostnader och resultat. Medelstora företag ska upprätta ett vanligt årsbokslut som dessutom ska innehålla tilläggsupplysningar till balans- och resultaträkningen.

Om företagets omsättning överstiger tre miljoner kronor om året måste det enligt bokföringslagen upprätta ett vanligt årsbokslut. Aktiebolag och större företag ska lämna in en årsredovisning till Bolagsverket.

Här fem tips för dig som vill lära dig att värdera ett bokslut:

1) Jämför de olika åren och försök få en bild av eventuella trender. Hur förändras omsättningen? Det är inte lätt att anpassa sina kostnader om omsättningen riskerar att sjunka. Då kan företaget snabbt hamna i likviditetsproblem.

2) Finns det immateriella tillgångar i bolaget, till exempel goodwill eller så kallade balanserade utvecklingskostnader? Värdet på sådana poster är ofta osäkert. Det kan också tyda på att bolaget inte tjänar tillräckligt för att kunna ta de kostnader och avskrivningar som skulle behövas.

3) Hur starkt ser bolaget ut att vara, har det en bra soliditet och likvida tillgångar? Ser eget kapital och intjänade vinster ut att kunna ge företaget motståndskraft i sämre tider?

4) Hur ser kassaflödet ut? Bedöm om varulager och kundfordringar ser stora ut i förhållande till företagets omsättning. Titta också på leverantörsskulderna. Dessa poster påverkar likviditeten och kassaflödet. Stort varulager, höga kundfordringar och små leverantörsskulder innebär att likviditeten påverkas negativt.

5) Se på tidigare nämnda poster och tolka dem. Vad är det du ser? Ett starkt och stabilt företag, eller ett där du kan ana risker? Hur mycket är du villig att förlora om detta företag faller? Är det en leverantör – hur påverkas din möjlighet att leverera till dina kunder? Är det en kund – hur mycket har du råd att förlora utan att din likviditet eller kanske din existens hotas.

Skriv en kommentar

Vi ber dig som lämnar kommentarer att respektera svensk lag, särskilt med hänseende på personuppgiftslagen. Genom att registrera dig för att lämna kommentarer samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen

  • (will not be published)

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>